ពេលបាត់សោរផ្ទះតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេច?

តែប៉ុន្នេះលេងបារម្មពីការបាត់សោផ្ទះទៀតហើយ។​ ខាងក្រោមនេះមានវិធីពីរយ៉ាងអាចជួយដោះស្រាយពេលបាត់សោ

0
953

Loading Facebook Comments ...