ត្រីជុលទាំង ៣០នេះពិតជាស្អាតៗមែន!

0
800

ជាង​ថត​រូប​សញ្ជាតិ​ថៃ​វ័យ ៤៨ ឆ្នាំ​ម្នាក់​ ឈ្មោះ Visarute Angkatavanich បាន​ប្រើប្រាស់​ទេពកោសល្យ និងបច្ចេកទេស​​របស់​ខ្លួន ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​ថត​រូប​ត្រី​ជល់​មួយ​ចំនួន។ ខាង​ក្រោម​ជា​បណ្ដា​ស្នាដៃ​របស់​ជាង​ថត​រូប​នេះ៖

រូបថត​ទី ១៖

រូបថត​ទី ២៖

រូបថត​ទី ៣៖

រូបថត​ទី ៤៖

រូបថត​ទី ៥៖

រូបថត​ទី ៦៖

រូបថត​ទី ៧៖

រូបថត​ទី ៨៖

រូបថត​ទី ៩៖

រូបថត​ទី ១០៖

រូបថត​ទី ១១៖

រូបថត​ទី ១២៖

រូបថត​ទី ១៣៖

រូបថត​ទី ១៤៖

រូបថត​ទី ១៥៖

រូបថត​ទី ១៦៖

រូបថត​ទី ១៧៖

រូបថត​ទី ១៨៖

រូបថត​ទី ១៩៖

រូបថត​ទី ២០៖

រូបថត​ទី ២១៖

រូបថត​ទី ២២៖

រូបថត​ទី ២៣៖

រូបថត​ទី ២៤៖

រូបថត​ទី ២៥៖

រូបថត​ទី ២៦៖

រូបថត​ទី ២៧៖

រូបថត​ទី ២៨៖

រូបថត​ទី ២៩៖

រូបថត​ទី ៣០៖

រូបថត​ទី ៣១៖

រូបថត​ទី ៣២៖៕


From: Sabay.com.kh
Loading Facebook Comments ...